Biografija advokata Gorana Markovića

-Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, dana 29.11.2006. godine

-Kao pripravnik je stažirao u Opštinskom sudu u Kragujevcu u periodu od 25.12.2006. godine do 31.01.2008. godine, u svim sudskim odeljenjima i službama, u oblasti krivičnog i građanskog prava.

-Kao advokatski pripravnik je stažirao kod principala, advokata Gorana Brdara iz Kragujevca, počev od 01.02.2008. godine, do 31.01.2010. godine, na poslovima iz oblasti građanskog i krivičnog prava.

-Položio je pravosudni ispit u Beogradu, dana 01.10.2010. godine.

-Radio je kao sudijski pomoćnik i viši sudijski pomoćnik na neodređeno vreme u Privrednom sudu u Kragujevcu, u periodu od 04.01.2011. godine do 06.01.2015. godine, na poslovima u oblasti privrednog prava.

-Položio je advokatski ispit dana 18.12.2014. godine u Kragujevcu.

-Radio je kao advokat u kancelariji advokata Gorana Brdara iz Kragujevca, na određeno vreme u periodu od 07.01.2015. godine do 07.01.2018. godine, na poslovima iz oblasti privrednog, krivičnog i građanskog prava.

-Od 07.01.2018. godine je otvorio svoju advokatsku kancelariju u Kragujevcu.

-Ima sledeće sertifikate: 1) Sertifikat Pravosudne akademije u Beogradu od 07.03.2015. godine o „Pravima deteta, prestupništvu mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela“; 2) sertifikat sa Konferencije „Sport i pravo“ održane na Zlatiboru dana 22.-24.04.2016 i 3) sertifikat o završenoj obuci u oblasti „Medijacija i advokatura – zastupanje klijenata u medijaciji“ održanoj u Kragujevcu, dana 28.-29.09.2018. godine.

-Govori engleski jezik.

-Rad na računaru: rad na MS Office paketu (Word, Excel), E-mail i Internet.

sr_RSSerbian