-Заступање у оставинском поступку пред јавним бележником (тзв. нотаром) или пред судом

-заступање у парничном поступку поводом спорних права из оставинског поступка

-заштита нужног наследног дела

-састављање свих облика завештања (тестамената) (mortis causa)

-састављање уговора о доживотном издржавању

-подношење тужбе ради раскида уговора о доживотном издржавању

-подношење тужбе ради поништаја наследничке изјаве

-подношење тужбе ради поништења завештања (тестамента)

-подношење тужбе ради редукције поклона због умањења нужног дела

-састављање уговора о уступању и расподели имовине за живота (inter vivos)

-деоба наследства

-предузимање свих других правних радњи прописаних законом.

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian