-Заступање клијената у парничном поступку

-подношење тужби и других поднесака, притужби, молби и захтева

-састављање и закључење вансудског и судског поравнања

-заступање у поступцима медијације, посредовања и арбитраже

-заступање у поступку заштите права на суђење у разумном року

-заступање у поступцима тзв. несталих беба

-заступање у поступцима по основу трошкова обраде стамбених кредита и премије осигурања код НКОСК

-доказивање основаности тужбеног захтева или побијање истог коришењем свих доказних средстава, укључујући разне врсте вештачења (економско-финансијске струке, електротехнике, ИТ, инжињера, неуропсихијатара, ортопеда, саобраћајне струке…)

-истицање ништавости и рушљивости уговора, као и застарелости потраживања

-накнаде материјалне и нематеријалне штете и други облигационоправни спорови (стицање без основа, пословодство без налога…)

-стварноправни спорови и правни послови (својина, државина, одржај, реституција имовине, закон о планирању и изградњи…)

-подношење жалби, ванредних правних лекова Врховном касационом суду Србије, уставних жалби Уставном суду Србије и представки Европском суду за људска права у Страсбуру

-заступање у ванпарничном поступку (лишење пословне способности, експропријација, деоба заједничке ствари, уређење међа… )

-заступање у поступку извршења и обезбеђења (по извршним и веродостојним исправама; противизвршење; извршење на непокретностима, покретним стварима, рачунима, хартијама од вредности, заради, потраживањима; претходне и привремене мере, итд.)

-предузимање свих других правних радњи прописаних законом

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian