-Правно саветовање у вези закључења, промене и раскида,односно поништења уговора, као и анализа краткорочних, средњорочних и дугорочних последица реализације уговора.

-састављање анекса уговора, предуговора и капаре

-састављање и закључење уговора о продаји, поклону, зајму, закупу, јемству, пословно-теничкој сарадњи, инвестицијама, остави, послузи, хипотеци, залози, лиценци, ускладиштењу, превозу ствари, шпедицији (отпремању), делу, спонзорству у спорту (и уопште), волонтирању, алотману, комисиону, грађењу, налогу, асигнацији (упућивању), трговинском заступању, лизингу, франшизингу, форфетингу, факторингу и многих других именованих уговора у домаћем и међународном праву

-састављање уговора о цесији (уступању потраживања)

-састављање уговора о преузимању дуга, приступању дугу и преузимању испуњења

-састављање неименованих уговора sui generis,што подразумева и састављање потпуно нових форми уговора, сходно потребама клијената.  

error: Content is protected !!
sr_RSSerbian