Biography of assistant professor Ph.D. Milan Ječmenić:

-He graduated from the Faculty of Law in Kragujevac, on August 27, 2009. years

-He defended his doctoral dissertation "Sponsorship Agreement" on September 11, 2018. at the Faculty of Law in Kragujevac.

-He was an associate in teaching at the Faculty of Law in Kragujevac in the period from October 1, 2016. until 30.09.2018. years.

– Изабран је 2021. године за доцента на Пословном и правном факултету Универзитета МБ.

- He has been an associate with lawyer Goran Markovic from Kragujevac since January 7, 2018. years.

- He speaks German.

- Work on a computer: work on MS Office package (Word, Excel), E-mail and Internet.

List of published works:

  1. Јечменић, М., Одговорност за штету због ускраћивања неопходне помоћи, Страни правни живот, бр. 2 (2012), стр. 352-367, (ISSN 0039-2138, COBISS.SR-ID 515497148), М51.
  2. Јечменић, М., Уговор о посредовању у спорту, Гласник права, Електронски извор, Год. 3, бр. 2 (2012), стр. 37-51, www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gpcir-2-2012.htm, (ISSN 1821-4630, COBISS.SR-ID 208940812), М54.
  3. Јечменић, М., Повреда начела савесности и поштења и злоупотреба права из уговора о доживотном издржавању, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Год. 85, књ. 73, бр. 5 (2013), стр. 225-236, (ISSN 0017-0933, COBISS.SR-ID 280323335), М53.
  4. Вуковић, З., Јечменић, М., Правна природа уговора које спортски агенти закључују са спортистима и спортским клубовима, Правни живот, Год. 62, књ. 563, бр. 9 (2013), стр. 677-688, (ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 516324540), М51.
  5. Јечменић, М., Уговор о спонзорству и повреда конкуренције кроз праксу француског Савета (Ауторитета) за конкурентност, Право и привреда, Год. 55, бр. 4/6 (2017), стр. 337-347, (ISSN 0354-3501, COBISS.SR-ID 517373116), М51.
  6. Јечменић, М., Уговор о спонзорству културе и уметности, Услуге и одговорност: (Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 19.05.2017.), стр. 193-204, (ISBN 978-86-7623-074-7, COBISS.SR-ID 513317808), М31.
  7. Ječmenić, M., Sponsorship contracts, (Globalisation and law: collection of papers from the International scientific conference, held on 20-21 april 2017, Niš, Serbia), str. 483-498, (ISBN 978-86-7148-242-4, COBISS.SR-ID 517664188), M14.
  8. Јечменић, М., Сукоб интереса између спортиста и спортских организација у вези са правом на комерцијалну употребу имиџа спортиста, Harmonius. Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Год. 7, бр. 1 (2018), стр. 374-389, (ISSN 2334-6566, COBISS.SR-ID 270338060), часопис је индексиран у бази HEINONLINE.
  9. Јечменић, М., Неименовани уговори, Гласник права: часопис за правну теорију и праксу, Год. 9, бр. 1 (2018), стр. 13-22, http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gpcir-1-2018.htm, (ISSN 1450-8176, COBISS.SR-ID 513438128), М54. 
error: Content is protected !!
en_GBEnglish