Биографија доцента др Милана Јечменића:

-Дипломирао је на Правном факултету у Крагујевцу, дана 27.08.2009. године

-Докторску дисертацију „Уговор о спонзорству“ одбранио је 11.09.2018. године на Правном факултету у Крагујевцу.

-Сарадник у настави Правног факулета у Крагујевцу био је у периоду од 01.10.2016. године до 30.09.2018. године.

– Изабран је 2021. године за доцента на Пословном и правном факултету Универзитета МБ.

-Сарадник је са адвокатом Гораном Марковићем из Крагујевца од 07.01.2018. године.

-Говори немачки језик.

-Рад на рачунару: рад на MS Office пакету (Word, Excel), E-mail i Internet.

Списак објављених радова:

  1. Јечменић, М., Одговорност за штету због ускраћивања неопходне помоћи, Страни правни живот, бр. 2 (2012), стр. 352-367, (ISSN 0039-2138, COBISS.SR-ID 515497148), М51.
  2. Јечменић, М., Уговор о посредовању у спорту, Гласник права, Електронски извор, Год. 3, бр. 2 (2012), стр. 37-51, www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gpcir-2-2012.htm, (ISSN 1821-4630, COBISS.SR-ID 208940812), М54.
  3. Јечменић, М., Повреда начела савесности и поштења и злоупотреба права из уговора о доживотном издржавању, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Год. 85, књ. 73, бр. 5 (2013), стр. 225-236, (ISSN 0017-0933, COBISS.SR-ID 280323335), М53.
  4. Вуковић, З., Јечменић, М., Правна природа уговора које спортски агенти закључују са спортистима и спортским клубовима, Правни живот, Год. 62, књ. 563, бр. 9 (2013), стр. 677-688, (ISSN 0350-0500, COBISS.SR-ID 516324540), М51.
  5. Јечменић, М., Уговор о спонзорству и повреда конкуренције кроз праксу француског Савета (Ауторитета) за конкурентност, Право и привреда, Год. 55, бр. 4/6 (2017), стр. 337-347, (ISSN 0354-3501, COBISS.SR-ID 517373116), М51.
  6. Јечменић, М., Уговор о спонзорству културе и уметности, Услуге и одговорност: (Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 19.05.2017.), стр. 193-204, (ISBN 978-86-7623-074-7, COBISS.SR-ID 513317808), М31.
  7. Ječmenić, M., Sponsorship contracts, (Globalisation and law: collection of papers from the International scientific conference, held on 20-21 april 2017, Niš, Serbia), str. 483-498, (ISBN 978-86-7148-242-4, COBISS.SR-ID 517664188), M14.
  8. Јечменић, М., Сукоб интереса између спортиста и спортских организација у вези са правом на комерцијалну употребу имиџа спортиста, Harmonius. Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Год. 7, бр. 1 (2018), стр. 374-389, (ISSN 2334-6566, COBISS.SR-ID 270338060), часопис је индексиран у бази HEINONLINE.
  9. Јечменић, М., Неименовани уговори, Гласник права: часопис за правну теорију и праксу, Год. 9, бр. 1 (2018), стр. 13-22, http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gpcir-1-2018.htm, (ISSN 1450-8176, COBISS.SR-ID 513438128), М54. 
error: Content is protected !!
sr_RSSerbian